Hoe kunnen we
u verder helpen?

Contact verkoop

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

Contact pers

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
presse@ism-europa.de

Contact personeel

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
jobs@ism-europa.de

Headbeeld Verantwoordelijkheid

Gedragscodes voor leveranciers
ISM Heinrich Krämer
GmbH & Co. KG

Als een wereldwijd actief bedrijf streeft ISM naar naleving van de toepasselijke wetgeving, sociale en ethische normen en duurzame actie in de hele waardecreatieketen. Dit maakt deel uit van onze bedrijfscultuur op basis van de waarden vertrouwen, transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid in de omgang met klanten, leveranciers, zakelijke partners, werknemers en het publiek. We zien het als onze verantwoordelijkheid om een ​​veilige werkomgeving voor onze werknemers te bieden en tegelijkertijd aan de hoogste ethische normen in ons bedrijf te voldoen.

Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze producten worden gemaakt in een waardecreatieketen die overeenstemt met internationale normen. Daarom hebben we onze verwachtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, het milieu en bedrijfsethiek samengevat in de ISM Gedragscodex voor leveranciers.

Deze is gebaseerd op de internationaal erkende principes voor de bescherming van mensen- en arbeidsrechten, zoals weergegeven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de ILO-kernarbeidsnormen, de Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens richtlijnen voor Economie en Mensenrechten van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Al onze werknemers en leveranciers en hun onderaannemers moeten deze gedragscodex volledig naleven. In het geval dat andere bepalingen of wetten in strengere regels voorzien, hebben deze voorrang op deze gedragscodex.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze gedragscodex een belangrijke bijdrage zal leveren aan de handhaving van mensenrechten-, arbeids-, sociale en ecologische normen in wereldwijde economische waardecreatieprocessen.

ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG

1. Basisbegrip maatschappelijk verantwoorde bedrijfsleiding

Naleving van het recht en wetten
De bedrijven houden zich aan het recht en de wetten van de landen waarin ze economisch actief zijn. Ze zorgen ervoor dat ze - vooral in landen met zwakke staatsstructuren - zich houden aan de principes van deze gedragscodex in hun eigen acties en moedigen ook hun zakelijke partners aan om dit te doen. Als bestaande nationale voorschriften in strijd zijn met de inhoud van de codex of de nationale context het onmogelijk maakt om de verantwoordelijkheid voor de naleving van de mensenrechten volledig te respecteren, moeten bedrijven manieren vinden om de principes van de internationaal erkende Mensenrechten en de inhoud van deze gedragscodex te handhaven.

Bijdrage aan de maatschappij
De bedrijven zien zichzelf als onderdeel van de maatschappijen waarin ze actief zijn. Door hun bedrijfsactiviteiten dragen zij bij aan welzijn, bevordering en duurzame ontwikkeling. Bedrijven houden rekening met de directe en indirecte effecten van hun bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu en streven ernaar deze in een juiste belangenbalans te vinden op economisch, sociaal en milieugebied. Ze respecteren en aanvaarden de verschillende juridische, sociale, culturele en sociale achtergronden van de landen waarin hun waardecreatieketen zich uitstrekt, en erkennen hun structuren, gewoonten en tradities. Voor zover deze in strijd zijn met de hier uiteengezette principes, gaan de bedrijven de dialoog aan met hun zakenpartners en werken ze aan begrip en acceptatie.

Ethisch handelen en integriteit
De bedrijven streven naar legale zakelijke praktijken met het oog op eerlijke concurrentie, industriële eigendomsrechten van derden, evenals antitrust- en mededingingsregels. Ze verwerpen alle vormen van corruptie en omkoping en bevorderen op passende wijze principes van verantwoorde bedrijfsleiding, zoals transparantie, verantwoording, verantwoordelijkheid, openheid en integriteit. Zakelijke partners moeten eerlijk worden behandeld. Contracten moeten worden nageleefd voor zover de algemene voorwaarden niet fundamenteel veranderen. Algemene ethische waarden en principes moeten worden gerespecteerd, dit geldt in het bijzonder voor de menselijke waardigheid en internationaal erkende mensenrechten.

Eerlijke concurrentie en eerlijke reclame
De contractuele partners respecteren eerlijke concurrentie en houden zich aan de wetten die de concurrentie beschermen en bevorderen alsook de normen voor eerlijke reclame. Adequate middelen om klantinformatie te beschermen moeten beschikbaar zijn.

Beschermen van bedrijfsgeheimen
De contractuele partners verplichten hun werknemers om bedrijfsgeheimen te beschermen. Vertrouwelijke inhoud mag niet zonder toestemming worden gepubliceerd, aan derden worden doorgegeven of in enige andere vorm beschikbaar worden gesteld.

Privacy
De contractuele partijen verbinden zich ertoe om met betrekking tot de bescherming van de privacy te voldoen aan de redelijke verwachtingen van hun zakelijke partners, waaronder leveranciers, klanten, consumenten en werknemers. De contractuele partners moeten zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en overheidsvoorschriften bij het verzamelen, opslaan, verwerken, verzenden of openbaar maken van persoonlijke informatie.

2. Het respecteren van de mensenrechten

e bescherming van de mensenrechten is een plicht van de respectieve staten waarin de bedrijven economisch actief zijn. Ter ondersteuning van de plicht van de staat om de mensenrechten op zijn grondgebied af te dwingen, moeten bedrijven de mensenrechten respecteren. Door hun activiteiten moeten bedrijven vermijden de mensenrechten van anderen te schaden en de nadelige gevolgen voor de mensenrechten waarbij ze betrokken zijn, aan te pakken.

Om de verantwoordelijkheid voor het respecteren van de mensenrechten na te komen, moeten bedrijven afhankelijk van de omvang van het bedrijf, het risico op ernstige gevolgen voor de mensenrechten en de aard en context van het bedrijf, de zorgvuldigheidsplicht op het gebied van de mensenrechten (Due diligence) laten heersen. De zorgvuldigheidsplicht moet procedures omvatten voor het identificeren, vermijden, verzachten en, indien nodig, corrigeren van potentiële nadelige gevolgen voor de mensenrechten, en moet zich uitstrekken over de nadelige gevolgen voor de mensenrechten die de bedrijven zelf veroorzaken of waaraan zij bijdragen of die als gevolg van hun zakelijke relatie direct verbonden zijn met hun bedrijfsactiviteit, producten of diensten.

3. Arbeidsrechten en -voorwaarden

Bedrijven respecteren de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en creëren een veilige en menswaardige werkomgeving.

Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
De bedrijven respecteren het recht van werknemers en werkgevers om zonder voorafgaande toestemming en naar eigen keuze organisaties te vormen die tot doel hebben de belangen van werknemers of werkgevers te bevorderen en te beschermen, zich bij dergelijke organisaties aan te sluiten en hun vertegenwoordigers vrij te kiezen. Bedrijven respecteren het recht van werknemers en werkgevers om collectief te onderhandelen over verloning en arbeidsvoorwaarden. Werknemers mogen niet worden gestraft op hun werk omwille van lidmaatschap bij werknemersorganisaties.
In landen waar de principes van vrijheid van vereniging, recht van vereniging en collectieve onderhandelingen niet worden gerespecteerd of waar de uitoefening van die rechten wordt beperkt of verboden, moeten bedrijven hun werknemers toestaan ​​om hun eigen vertegenwoordigers vrij te kiezen om een ​​dialoog aan te gaan over werkgelegenheidskwesties. Bedrijven moeten het recht van hun werknemers respecteren om klacht in te dienen zonder dat daardoor enige vorm van nadeel ontstaat; deze klachten moeten in een passende procedure worden behandeld.

Verbod op dwangarbeid
Een economische activiteit op basis van dwang- of verplichte arbeid, slavernij of lijfeigenschap wordt niet geaccepteerd door de bedrijven. Dit omvat elke vorm van werk of dienst die vereist is van een persoon die wordt gestraft en waarvoor hij zich niet vrijwillig beschikbaar heeft gesteld.

Verbod op kinderarbeid en bescherming van jonge werknemers
De bedrijven zetten zich in voor de effectieve afschaffing van kinderarbeid. Zij respecteren de respectieve wettelijke minimumleeftijd voor toelating tot tewerkstelling of werk die in overeenstemming met de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie niet lager mag zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht eindigt en niet lager dan 15 jaar.

In het kader van het tewerkstellingsproces moeten passende leeftijdbeoordelingsmechanismen kinderarbeid voorkomen. Wanneer bedrijven kinderarbeid vaststellen, moeten ze de nodige corrigerende en sociale reïntegratiemaatregelen nemen die gericht zijn op het welzijn en de bescherming van het kind.

Die Bedrijven stellen jongeren enkel tewerk vanaf 16 jaar als de aard of omstandigheden van het door hen verrichte werk het leven, de gezondheid en de moraal van de betrokken jongeren niet in gevaar brengen en als zij voldoende vakspecifieke instructies of een beroepsopleiding in de relevante sector krijgen.

Verbod op discriminatie in tewerkstelling en beroep
Elke vorm van discriminatie, uitsluiting of voorkeur op basis van etniciteit, kleur, geslacht, religie, politieke opinie, nationale afkomst en sociale achtergrond, dier ervoor zorgt dat de gelijkheid van kansen of behandeling in de tewerkstelling of het beroep wordt opgeheven of beperkt, wordt achterwege gelaten Bovendien moet ook het beginsel van gelijke verloning voor gelijkwaardige arbeid voor mannelijke en vrouwelijke werknemers worden toegepast.

Arbeidstijden
Als de toepasselijke nationale wetgeving of toepasselijke collectieve overeenkomsten geen lagere maximale werktijd bepalen, mogen de reguliere werkuren niet meer dan 48 uur per week plus maximaal 12 overuren per week bedragen. Overuren worden vergoed volgens de toepasselijke wettelijke ofCao-regelingenn en moeten een uitzondering blijven.

De bedrijven verlenen hun werknemers het recht om elke werkdag rustpauzes te nemen en nemen de relevante wettelijke feestdagen in acht. Na zes opeenvolgende werkdagenmoett een vrije dag worden toegekend.

Lonen
Door de staat of collectieve overeenkomsten toe te passen minimumlonen mogen niet worden onderschreden. De bedrijven letten erop op dat in landen zonder een collectief of wettelijk loonkader het loon voor regulier voltijds werk voldoende is om te voorzien in de basisbehoeften van werknemers. Tegelijkertijd weten ze dat bedrijven niet alleen een bestaan ​​veilig kunnen stellen dat evenredig is met de menselijke waardigheid, maar dat eventueel aanvullende uitkeringen en andere sociale beschermingsmaatregelen door de staat nodig zijn. Lonen worden niet ingehouden en regelmatig betaald in een vorm die geschikt is voor de werknemer. Loonaftrek is alleen toegestaan ​​in het kader van de wettelijke of collectieve overeenkomst en moet worden aangetoond. Medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over de samenstelling van hun loon.

Tewerkstellingsomstandigheden
De regels van het nationale arbeidsrecht moeten worden nageleefd. Werknemers moeten duidelijke informatie krijgen over de belangrijkste werkomstandigheden, waaronder werktijden, beloning en betalings- en afrekeningsmodaliteiten. Bedrijven beschermen het recht van werknemers om hun arbeidsrelatie te beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke opzegtermijn. Bedrijven doen verder ook inspanningen om de professionele kwalificaties van werknemers te bevorderen.

Menswaardige omgang
De bedrijven behandelen hun werknemers met waardigheid en respect. Elke vorm van onwaardige behandeling, misbruik, overlast en intimidatie evenals onwettige straffen tegen werknemers worden achterwege gelaten. Disciplinaire maatregelen worden schriftelijk vastgelegd in een voor de werknemer begrijpelijke vorm.

4. Gezondheid en veiligheid

De bedrijven moeten rekening houdend met de nationale vereisten passende maatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid op het werk te garanderen, om in het kader van hun activiteiten ongevallen op het werk te voorkomen en de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Geldige lokale voorschriften inzake bescherming op het werk, gezondheid en veiligheid op de werkplek alsook voorschriften inzake veiligheid van gebouwen en brandbeveiliging worden nageleefd om het risico op ongevallen en beroepsziekten tot een minimum te beperken. Waar nodig en passend worden adequate persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemers ter beschikking gesteld. In situaties met onmiddellijk gevaar hebben werknemers het recht en de plicht om hun werkplek onmiddellijk en zonder toestemming te verlaten. Hulpbehoevende personen, zoals jonge werknemers, jonge moeders en zwangere vrouwen en mensen met een handicap, moeten speciale bescherming krijgen.

Voorzieningen bij noodgevallen
Potentiële noodgevallen en -gebeurtenissen moeten worden bepaald en beoordeeld. Hun impact moet worden geminimaliseerd door het invoeren van rampenplannen en rapportageringprocedures. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, melding van noodsituaties, op de hoogte brengen van werknemers en evacuatie, trainingen en noodoefeningen voor werknemers, passende branddetectie en blusinrichtingen, adequate vluchtroutes en reddingsplannen.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Er moeten procedures en systemen zijn om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, te verzorgen, op te volgen en te melden. Deze omvatten: het aanmoedigen van werknemers om dergelijke incidenten te melden; classificatie en registratie van ongevallen en ziekten; de nodige medische zorg verlenen; incidenten onderzoeken en maatregelen treffen om de oorzaken aan te pakken; en de terugkeer van werknemers naar hun werkplek te vergemakkelijken.

Hygiëne op de werkplek
Als werknemers worden blootgesteld aan chemische, biologische of fysische risico's, moeten deze stoffen en effecten worden geïdentificeerd, geëvalueerd en bewaakt. Ontwerp- en administratieve maatregelen moeten worden gebruikt om overbelasting te controleren. Als een adequate beperking van dergelijke risico's niet mogelijk is, moet de gezondheid van het personeel worden beschermd door passende programma's voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lichamelijk belastende arbeid
Als werknemers fysiek veeleisende werkzaamheden moete uitvoeren, waaronder handmatige hantering van materiaal, zwaar of constant tillen, langdurig staand werk en repetitieve of kracht vereisende montagewerkzaamheden, moeten deze werkzaamheden worden geïdentificeerd, beoordeeld en bewaakt.

Machinebeveiliging
Productie-installaties en andere machines moeten worden gecontroleerd op beveiligingsrisico's. Machines met een risico op letsel voor werknemers moeten worden voorzien van fysieke afschermingen, vergrendelingen en barrières en correct worden onderhouden.

Sanitaire inrichtingen, eten en woonruimten
Werknemers moeten te allen tijde beschikbare, schone wasruimtes en toiletten, schoon drinkwater en voorzieningen voor de hygiënische bereiding, bewaring en consumptie van maaltijden ter beschikking hebben. Woonruimten die door de contractuele partner of een uitzendbureau aan de werknemers ter beschikking worden gesteld, moeten goed onderhouden, schoon en veilig zijn, over voldoende nooduitgangen, warm water om te baden of douchen alsook adequate verwarmings- en ventilatiesystemen beschikken, voldoende persoonlijke ruimte voor elke werknemer bieden en met een redelijke toegangs- en uitgangsautorisatie hebben.

5. Milieubescherming

De bedrijven houden zich aan de geldende wetten, voorschriften en administratieve praktijken om de gezondheid en het milieu van de landen waarin ze actief zijn, te beschermen. Ze moeten hun bedrijfsactiviteit in het algemeen uitoefenen op een manier die bijdraagt ​​aan het algemene doel van duurzame ontwikkeling. Daartoe moeten ze een aan hun bedrijf aangepast systeem opzetten, waarmee ze hun operationele activiteiten kunnen controleren op schadelijke milieueffecten en alle nodige en passende maatregelen kunnen nemen om, rekening houdend met de bestaande regionale wet- en regelgeving, belastingen van mens en milieu te verminderen, milieuschade te voorkomen en binnen hun mogelijkheden te verhelpen.

De bedrijven zetten zich in om hun milieuprestaties continu en op lage termijn te verbeteren door de introductie van geschikte technologieën en productieprocessen aan te bevorderen die een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energie en minimalisatie van emissies mogelijk maken. Ze streven naar een evaluatie van de gebruikte chemicaliën en proberen deze te selecteren op basis van milieu-, arbeidsveiligheid- en consumentenbeschermingsaspecten en proberen in het bijzonder vervuilende chemicaliën te vervangen. Correcte afvoer van afval en mogelijk hergebruik van stoffen in de circulaire economie zijn belangrijk, voor zover dit mogelijk is in de lokale omstandigheden.

6. Consumentenbelangen

De bedrijven nemen passende maatregelen om de kwaliteit van de aangeboden producten te garanderen. Ze zorgen ervoor dat hun producten voldoen aan alle wettelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor consumenten en veilig zijn voor het beoogde gebruik. De bedrijven houden ook rekening met consumentenbelangen bij informatie- en verkoopcampagnes door eerlijke handels-, marketing- en reclamepraktijken toe te passen en consumenteneducatie te bevorderen.

7. Bescherming van dieren en diersoorten

De bedrijven respecteren de principes van dierenbescherming in hun bedrijfsactiviteiten. Het houden en gebruik van dieren moet met respect voor de soort verlopen. De bedrijven erkennen het Verdrag van Washington inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten (CITES) en stemmen hun bedrijfsactiviteiten hierop af.

8. Communicatie

De bedrijven communiceren de inhoud van de gedragscodex aan werknemers, contractuele partners en indien nodig aan derden. Deze moet begrijpelijk zijn voor de contractuele partner dat de naleving van de gedragscodex fundamenteel wordt gegarandeerd. Doorgave van bedrijfs- en handelsgeheimen of informatie met betrekking tot concurrentie of andere informatie die bescherming verdient, vormt hierop om juridische redenen echter een uitzondering.

9. Omzetting en uitvoering

De bedrijven respecteren deze gedragscodex bij hun eigen activiteiten. Ze moedigen hun zakelijke partners aan om de gedragscodex naar de geest na te leven

In het licht van goed bedrijfsbeheer verankeren de bedrijven de in de codex genoemde principes van verantwoord bedrijfsbeheer in hun strategische en operatieve beheersystemen.